Koi by Gen Hoshino – String Quartet Sheet Music

Main ThemeTV drama "Nigeru wa Hajidaga Yakunitatsu"
ArtistGen HoshinoInstrumentString Quartet
WordsGen HoshinoLevel
Advanced
MusicGen HoshinoPDFScore 7 Pages
Violin I 4 Pages
Violin II 3 Pages
Viola 3 Pages
Cello 3 Pages

Product Details

Koi by Gen Hoshino is Theme Song of TV drama “Nigeru wa Haji daga Yakunitatsu”. The sheet music is the full version and arranged for String Quartet.