Koi by Gen Hoshino – String Quartet Sheet Music

Main ThemeTV drama "Nigeru wa Hajidaga Yakunitatsu"
ArtistGen HoshinoWordsGen Hoshino
MusicGen HoshinoInstrumentString Quartet
Level
AdvancedPages7, Score
4, Violin I
3, Violin II
3, Viola
3, Cello